ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HONDENSCHOOL MIJN MAATJE

 

1. ALGEMEEN

 

Alle tussen Hondenschool Mijn Maatje en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten wordt beheerst door de navolgende voorwaarden;

 

 1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

              Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de

  entingen van de hond te overleggen.

 

2.Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers diensovereenkomst mede te 
   ondertekenen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen met de hond komen trainen mits de trainer hier akkoord voor geeft.

 

 

11.  CURSUS

 

 

 1. De hondenschool is geopend op de tijden vermeld op de site.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant of per bank te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus nadat de proefles heeft plaatsgevonden.
 3. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten. Wanneer de hond van eigenaar veranderd zullen de resterende lessen aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen. 
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de Hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld. – na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
 5. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. Binnen een periode van 12 weken moeten 10 lessen gevolgd worden. In overleg kan hiervan worden afgeweken. 
 6. Indien een les door de hondenschool niet doorgaat vervalt de plicht om deze les in te halen. Uw periode wordt dus verlengd. 
 7. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondenschool Mijn Maatje kan, volgens het Burgerlijk Wetboek, niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.
 8. Er wordt geen restitutie van het lesgeld gegeven.

    III    REGLEMENT VAN ORDE

 

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang de lessen aanwezig te zijn. Auto dient achter bij het terrein geparkeerd te worden.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de trainer- aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien. Behoefte van hond wordt opgeruimd met de poepschep, plastic zakjes zijn niet toegestaan.
 5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen. Dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen.
 6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de trainer en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 8. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
 9. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. 
 10. Toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de trainer en zitten rustig langs de kant en leiden de honden niet af. Alleen de hond met de begeleider staan op het trainingsveld.

 

 1V.  ADVIEZEN

          1.Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool                 Mijn Maatje.

          2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenschool Mijn Maatje.

          3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Mijn Maatje. De bezitter/eigenaar van de hond                  blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk                    Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder III.8 genoemd.

 

Waarin bovengenoemd sprake is van trainer, is evenzo trainster van toepassing.